27 december - Amritsar - showen mellan Indien och Pakistan

Idag valde vi att sova så länge som möjligt, för på detta hotell serveras frukost ända fram till 10.30, och det gillar vi. En annan sak vi uppskattade, fast vi är lite försiktiga med att säga det, var att det erbjöds en härlig English breakfast med scrambled eggs, bönor och stekt tomat 🍅. Det var riktigt gott att få en hel stekt tomat, då vi inte har ätit några färska grönsaker för att undvika att få Delhi Belly, eftersom de tvättas i kranvatten. Så stekta hela tomater var välkommet. Milo blev glad över att de hade Nutella som ett alternativ till toasten, eftersom det alltid brukar vara någon konstig fruktgelé som inte är så populär.

Det är ett femstjärnigt hotell 🏨, och det märks med leende personal överallt, inklusive vid frukosten. Men den här gången stressade jag dem lite när jag ville vänta på mina scrambled eggs 🍳 så att jag SJÄLV kunde fylla tallriken med det jag ville ha till mina ägg. En ny trevlig inder kom fram varje minut och frågade om jag behövde hjälp. Att jag skulle sätta mig så serverar de ägget. De blir verkligen stressade om man vill göra något själv 🤭.

Här kan vi verkligen vila upp oss efter dagens äventyr

Att det är ett fint hotell märks också av den stora mängden mat 🍲 att välja på, allt i överflöd. Tankarna går till alla fattiga man ser i Indien, men det är inget man kan göra åt världens 🌎 orättvisor. Vår resa och att se detta ger hela familjen en känsla av tacksamhet 🙏 över allt vi har, samtidigt som vi donerar pengar till välgörenhetsorganisationer som arbetar för en rättvisare värld.

Efter frukosten hade vi tid att vila några timmar. Vi alla lider av olika "krämpor" som mage, huvudvärk 🤕 och trötthet. Själv har jag nog aldrig ätit så mycket paracetamol som under denna resa. Återigen är jag mycket tacksam över möjligheten att ta ett piller 💊 så att smärtan går över.

Efter vilan bar det av till Hardys nummer 1 attraktion i Indien, det han sett mest fram emot att besöka: 🇮🇳✨🇵🇰 Wagah Border! 🇵🇰✨🇮🇳,

den magiska gränsen mellan Indien och Pakistan! 🌐🤝 Varje dag äger en spektakulär ceremoni rum vid fyra, där gränsvakter från båda länderna deltar i en färgsprakande uppvisning av snabb marsch, flagghissning och patriotiska sånger! 🎉🇮🇳🎶🇵🇰Trots politiska spänningar lyser ceremonin av entusiasm och fredlig samvaro bland publiken. 🕊️🤗

Det som verkligen lyser, eller snarare hörs, är den högsta musiken och största högtalaren jag någonsin hört på något evenemang. Men oj vilken stämning det var, och vi fick de bästa platserna. Vi fick dem för att jag har lärt mig lite indisk stil, nämligen att vara envis, le och säga några viktiga ord som VIP, Passport, Sweden, your friend over there says to come here, och fungerar det inte skickar man fram dottern - ja, då får man de bästa platserna 😂

Någon som ovilligt fick den bästa platsen var en gatuhund som på något sätt kom in i showen och förvirrat försökte ta sig över till den pakistanska gränsen, men vakten stod i vägen, och bra var det, för jag tror att den har det mycket bättre bland hinduerna i Indien 🇮🇳 🐶

Det var verkligen en stor show vid Wagah Border, definitivt en av de mest märkliga, roliga och konstiga attraktionerna vi sett i Indien hittills.

Som en rockfestival - Wagah Border

Vi hade en väldigt trevlig chaufför som tog oss till Spicy Chilly, en mycket trevlig restaurang med god mat som kombinerar indisk och kontinental mat och som uppskattades av barnen. Men det mest minnesvärda var våra bordsgrannar, som nyfiket frågade var vi kom ifrån, och så började konversationen som slutade med en middagsinbjudan för imorgon. Vi delade lite information om Sverige, vilket fick deras ögon 👀 att poppa ut när vi berättade att man inte behöver vara gift för att bo ihop eller ha barn. Ögonen nästan trillade ut när vi berättade att vi har föräldraledigt och att tre månader är vigda till fadern. Vi fick lära oss hur viktigt bröllop 💒 är i Indien; det är höjdpunkten i livet, och man börjar spara så fort man får en dotter. De visste allt om bröllop, eftersom de ägde en skönhetssalong som specialiserade sig på att göra bruden vacker inför bröllopet. De visade före och efter bilder på förvandlingen, och det var otroligt vackra brudar. Men det tar över två timmar att bli klar som brud 👰 När de hörde att Hardy och jag inte var gifta efter 24 år tillsammans sa de att vi skulle gifta oss i Indien, och de bjuder på min förvandling 🤭.

Hotellet hittade vi nästan inte, eftersom det var mycket dimmigt 🌫️ igen. Denna dimma ligger tydligen här en vecka varje år vid den här tiden. Hotellet har en stor säkerhet, bilen blir skannad och även väskorna innan man får komma in.

Hotellet har en sådan där film 🎥 uppfart, ni vet, man kör in i en typ rondell, så står en och väntar och öppnar leende dörren åt en. Idag har jag aldrig haft så många som har sagt Madam till mig. Det är "Madam" och "Sir" hit och dit 😂

Hotellets TV har så att man kan koppla upp sig på Netflix, så nu ligger barnen och tittar på film. Det är dessa lugna stunder mellan alla äventyr som är väldigt viktiga för oss alla för att orka. Vi är mycket tacksamma att vi har råd att bo på de bättre hotellen där man inte behöver kolla om lakanen är rena 🛏️.

Imorgon ska vi upptäcka The Golden Temple.

Ha det fint och var tacksamma för allt ni har i era liv 🫶

In English:

December 27 - Amritsar

Today, we chose to sleep in as much as possible because at this hotel, breakfast is served until 10:30, and we like that. Another thing we appreciated, though we're a bit cautious about saying it, was the delightful English breakfast offered with scrambled eggs, beans, and fried tomatoes 🍅. It was truly delicious to have a whole fried tomato, as we haven't been eating fresh vegetables to avoid Delhi Belly, given that they are washed in tap water. So, fried whole tomatoes were a welcome treat. Milo was delighted that they had Nutella as an option for toast, as it's usually some strange fruit jelly that isn't as popular.

It's a five-star hotel 🏨, and it shows with smiling staff everywhere, including at breakfast. However, this time, I stressed them a bit when I wanted to wait for my scrambled eggs 🍳 so that I could fill my plate with what I wanted for my eggs. A new friendly Indian approached me every minute, asking if I needed help, telling me to sit down, and then serving the eggs. They truly get stressed if you want to do something yourself 🤭.

That it's a nice hotel is also evident from the large amount of food 🍲 to choose from, all in abundance. Thoughts go to all the poor people we see in India, but there's nothing we can do about the world's 🌎 injustices. Our journey and witnessing this make the whole family feel grateful 🙏 for everything we have, while we also donate money to charities working towards a fairer world.

After breakfast, we had time to rest for a few hours. We all suffer from various "ailments" like stomach issues, headaches 🤕, and fatigue. Personally, I've probably never taken as much paracetamol as during this trip. Again, I am very grateful for the opportunity to take a pill 💊 so that the pain goes away.

After the rest, we headed to Hardy's number 1 attraction in India, the one he has been looking forward to the most: 🇮🇳✨🇵🇰 Wagah Border! 🇵🇰✨🇮🇳,
the magical border between India and Pakistan! 🌐🤝 Every day, a spectacular ceremony takes place at four, where border guards from both countries participate in a colorful display of quick marching, flag hoisting, and patriotic songs! 🎉🇮🇳🎶🇵🇰 Despite political tensions, the ceremony is filled with enthusiasm and peaceful coexistence among the audience. 🕊️🤗

What truly shines, or rather, is heard, is the loudest music and the biggest speaker I've ever experienced at any event. But oh, what an atmosphere it was, and we got the best seats. We got them because I've learned a bit of Indian style, namely being stubborn, smiling, and saying a few important words like VIP, Passport, Sweden, your friend over there says to come here, and if that doesn't work, you send your daughter forward - then you get the best seats 😂

Someone who reluctantly got the best spot was a street dog that somehow entered the show and confusedly tried to get over to the Pakistani border, but the guard stood in the way, and it was good, for I think it has a much better life among the Hindus in India 🇮🇳 🐶

It was truly a grand show at Wagah Border, definitely one of the most peculiar, fun, and weird attractions we've seen in India so far.

We had a very pleasant driver who took us to Spicy Chilly, a very nice restaurant with good food combining Indian and continental cuisine, appreciated by the children. But the most memorable part was our table neighbors, who curiously asked where we were from, and so the conversation began, ending with a dinner invitation for tomorrow. We shared some information about Sweden, and their eyes 👀 almost popped out when we told them that you don't need to be married to live together or have children. Their eyes almost rolled when we mentioned that we have parental leave and that three months are dedicated to the father. We learned about how important weddings 💒 are in India; it's the highlight of life, and people start saving as soon as they have a daughter. They knew everything about weddings as they owned a beauty salon specializing in making the bride beautiful for the wedding. They showed before and after pictures of the transformation, and they were incredibly beautiful brides. But it takes over two hours to get ready as a bride 👰 When they heard that Hardy and I weren't married after 24 years together, they said we should get married in India, and they would cover the cost of my transformation 🤭.

We almost couldn't find the hotel again because it was very foggy 🌫️. This fog apparently lasts for a week every year at this time. The hotel has extensive security; the car is scanned, and even the bags are checked before you can enter.

The hotel has one of those movie 🎥 driveways, you know, you drive into a kind of roundabout, someone stands waiting, and opens the door with a smile. Today, I've never had so many people address me as Madam. It's "Madam" and "Sir" here and there 😂

The hotel's TV allows you to connect to Netflix, so now the kids are watching a movie. These quiet moments between all the adventures are very important for all of us to cope. We are very grateful that we can afford to stay at the better hotels where you don't have to check if the sheets are clean 🛏️.

Tomorrow we will discover The Golden Temple.

Take care and be grateful for everything you have in your lives 🫶.