18 december, Bharatpur - fantastiska fåglar 🦉i Keoladeo National Park

Idag vaknade vi tidigt för som alla vet ser man flest fåglar tidigt på morgonen.🦩 Men så tidigt blev det inte, för vi fick reda på att alltför tidigt är det dimmigt och man ser inga fåglar. Vi åt frukost, och vid 08.30 mötte fågelguiden oss i receptionen. Nu fick vi för första gången åka i en Tuktuk, den var elektrisk och tog oss genom parken. En liten men viktig park för många fåglar. Här finns runt 360 olika fågelarter och den största kolonin av storkar i Asien. Vår guide var mycket kunnig, och vi har nog aldrig sett så många olika fåglar på en gång under så kort tid. Helt otroligt att få se två olika Kungsfiskare och alla dessa storkar som hade tre månader gamla bebisar. Visste ni att storkbebisar har ett läte för att ropa på sina föräldrar, men när de blir stora förlorar de förmågan till detta läte? Vi såg olika änder som vi även har hemma i Sverige. Vi såg också gässen som har rekordet att flyga längst. De flyger från Mongoliet till Bharatpur, helt otroligt. Längre ner i texten skriver jag alla fåglar vi såg med reservation för felskrivning 🤭 *

Något som gjorde oss väldigt glada är att i Indien är det förbjudet att döda något djur ☘️ Parken jobbar väldigt bra med lokalbefolkningen. 70% av inträdet går direkt till lokalbefolkningen, man ger bland annat barnen en skolutbildning. Regeringen ger resterande resurser till parken för deras arbete. Det är en park precis som Hornborgasjön som alltid behöver människans hjälp för att fortleva. Man gör öar för att plantera träd 🌴till storkarna, man reglerar vattennivån med mera.

Vi såg också några otroligt vackra Axishjort (Axis axis), Spotted Deer. Apor såg vi också. Men det häftigaste djuret var nog de sovande fladdermössen 🦇

För oss att få vara i parken gav oss sådan energi och lugn efter alla dessa dagar bland tutande och folk överallt.

Efter 4 härliga timmar i parken åkte vi vidare till Agra. Vi hade blivit varnade för Agra att det var en sådan smutsig stad, men det måste ha hänt någonting det senaste året för det var den renaste staden vi sett än så länge i Indien. Men det var en annan känsla när vi körde in i Agra, svårt att beskriva, men det kändes som en tragisk stad i våra ögon. Det var många fler gatuhundar, här såg vi också väldigt många hästar som drog vagnar, det kändes mycket fattigt. Agra bjöd på det absolut sämsta hotellet vi haft på vår resa. Det hade utmärkt läge, mycket nära Taj Mahal, men så slitet. Här gav man ingen kärlek till hotellet på flera år. Vårt rum, till min fasa som inte tycker om små stängda utrymmen, hade inget fönster, eller det var något som var som ett fönster, men det var frostat glas så man kunde inte se ut. Det fanns inga rum att byta till, tyvärr. Men jag lyckades ändå somna, för instruktör för hemberedskap som jag är kunde jag förbereda mig lite ifall en brand skulle starta. Jag har med mig en resebrandvarnare som jag satte upp. Men till min fasa när jag skulle leta och gå till nödutgången så var det så sunkigt att jag tillkallade hotellets manager för att han skulle visa mig nödutgången. Först var den låst med en hasp, han skyllde på personalen. Han öppnade den och visade mig att här går man ner. Men han ville inte först gå ner med mig. Men när jag envisades med att han skulle visa mig vägen ut, började han gå ner för trapporna. Det var arbetare som fixade i trappan som ledde ner till disken och köket, det var så smutsigt och arbetarna såg helt förskräckta och förvånade att hotellets chef kom ner för trapporna. Jag tror faktiskt chefen aldrig har gått i dessa trappor. Men nu visste jag nödutgången, och chefen också 😅

Nu hoppas jag kunna sova sådär för imorgon ska vi upp tidigt och se ett av världens underverk, Taj Mahal.

God natt 😴

1. Sothöna (Eurasian Coot)

2. Norrskedand (Northern Shoveler)

3. Skarv (Cormorant)

4. Brun kärrhök (Marsh Harrier - rovfågel)

5. Rosenhuvad parakit (Rose-ringed Parakeet)

6. Skattrast (Magpie Robin)

8. Indisk sångsmygsångare (Indian Prinia)

9. Ibis

10. Häger (Egrets - Yellow Billed)

11. Mellanhäger (Intermediate Egret)

12. Guldfotad grönduva (Yellow-footed Green Pigeon)

13. Gulvattrad vipa (Yellow-wattled Lapwing)

14. Orientdvärgskarv (Oriental Darter - Snakebird)

15. Barheadedgås från Mongoliet (Bar-headed Goose from Mongolia)

16. Gråhäger (Grey Heron)

17. Svartvit kungsfiskare (Pied Kingfisher)

18. Svartvingad stiltit (Black-winged Stilt)

19. Purpurhöna (Purple Swamphen)

20. Marmorerad stork (Painted Stork)

21. Nyckelhåluggla (Keyhole Owl)

22. Natthäger (Night Heron)

In English

December 18, Bharatpur

Today we woke up early because, as everyone knows, you see the most birds early in the morning. 🦩 But it wasn't too early, as we found out that it gets foggy and you can't see any birds if it's too early. We had breakfast, and at 08:30, the bird guide met us in the reception. Now, for the first time, we got to ride in a Tuktuk; it was electric and took us through the park. A small but important park for many birds. There are around 360 different bird species here, including the largest colony of storks in Asia. Our guide was very knowledgeable, and we probably have never seen so many different birds at once in such a short time. It's incredible to see two different kingfishers and all these storks with three-month-old babies. Did you know that stork babies have a sound to call their parents, but they lose this ability as they grow up? We saw different ducks that we also have in Sweden. We also encountered geese that hold the record for flying the longest distance. They fly from Mongolia to Bharatpur, absolutely incredible. Further down in the text, I will list all the birds we saw, with a disclaimer for possible misspellings 🤭 *

Something that made us very happy is that in India, it's forbidden to kill any animals ☘️ The park works very well with the local population. 70% of the entrance fee goes directly to the local people, providing children with education. The government provides the remaining resources to the park for their work. It's a park, much like Hornborga Lake, that always needs human help to survive. They create islands to plant trees 🌴 for the storks, regulate the water level, and more.

For us, being in the park gave us so much energy and peace after all these days among honking and people everywhere.

After 4 delightful hours in the park, we continued to Agra. We had been warned that Agra was a very dirty city, but something must have changed in the past year because it was the cleanest city we've seen so far in India. But it was a different feeling when we drove into Agra, hard to describe, but it felt like a tragic city in our eyes. There were many more stray dogs, and we also saw many horses pulling carts; it felt very impoverished. Agra offered the worst hotel we've had on our trip. It had an excellent location, very close to the Taj Mahal, but it was so run-down. No love had been given to this hotel for years. Our room, to my horror as someone who doesn't like small enclosed spaces, had no window, or there was something that looked like a window, but it had frosted glass, so you couldn't see out. There were no rooms to change to, unfortunately. But I managed to fall asleep because, as a home emergency preparedness instructor, I could prepare a bit in case a fire started. I brought a travel fire alarm that I set up. But to my horror, when I had to search and go to the emergency exit, it was so dingy that I called the hotel's manager to show me the emergency exit. First, it was locked with a latch; he blamed the staff. He opened it and showed me that you go down here. But he didn't want to go down with me at first. But when I insisted that he show me the way out, he started going down the stairs. There were workers fixing the stairs leading down to the reception and kitchen; it was so dirty, and the workers looked completely horrified and surprised that the hotel's manager came down the stairs. I actually think the manager had never walked down those stairs. But now I knew the emergency exit, and so did the manager 😅

Now I hope I can sleep somewhat because tomorrow we have to get up early and see one of the wonders of the world, the Taj Mahal.
Good night 😴