20 december - Elefanternas beskyddare - Wildlife SOS - vi gick därifrån tårögda

Idag hade vi ett stopp som vi alla har längtat till. Vi skulle besöka Wildlife SOS, en organisation som arbetar för att hjälpa elefanter och andra djur i nöd i Indien. De arbetar också mycket med att utbilda och lobba för att få slut på slavarbetet som elefanterna utför för att människor ska tjäna pengar. Vi var alla tårögda, och jag fick ont i magen och hjärtat när jag lärde mig om elefanternas öde och liv, både de som nu är säkra här och de hundratals elefanter som fortfarande far illa runt om i Indien 😞 🇮🇳. Låt elefanternas berättelse spridas så att det ALDRIG rids, målas, tvättas eller på något annat sätt ges pengar för att interagera med en elefant!

ALLA elefanter i Indien som inte är vilda har tagits tillfånga som unga och bryts ned och får aldrig socialisera sig med andra elefanter. Detta för att bryta ner dessa intelligenta och sociala djur och få dem att känna sig underlägsna och beroende av sina "Mahouts". De blir brutalt misshandlade för att lära sig tricks och anpassa sig för människorna som rider, tvättar och målar på dem. Låt mig presentera en av elefanterna som till slut fick ett slut på sitt slaveri:

Emma, hon är en dam på 40 år som i hela sitt liv har gått på asfalterade vägar fyllda med krossat glas och metallbitar. Hon blev tvingad att dricka alkohol, hon var i sådant dåligt skick att hon blev beslagtagen av Indiska Forest Departement, och Wildlife SOS fick ta över henne. Veterinärerna opererade bort glas och metall från hennes såriga fötter. Hon har fortfarande så ont i fötterna att hon står på ett ben i taget. Elefanters fötter är inte gjorda för att gå på vägar, och deras nackar får problem när de bär människor. Hon vankar från en fot till en annan, och hennes förra ägare sa till alla att hon dansade. Hon kom till Wildlife SOS 2021, och de arbetar med att återfå hennes förtroende för människor och kunna släppa ut henne tillsammans med två andra elefanthonor.

Ni kan lära känna fler elefanter i videon och bilder här:

Här på Wildlife SOS betraktar de sig själva som ett lyxålderdomshem för elefanter, en plats där de under sina sista år ska få känna på så mycket frihet som möjligt. Varje dag går de tre timmar i det fria, de får bada, och de får vara med andra elefanter, och ingen människa kommer någonsin behandla dem som slavar igen. Så här skriver de på sin hemsida: Wildlife SOS leder ansträngningar för att skydda hotade vilda elefantpopulationer i Indien samt rädda, behandla och vårda elefanter som utnyttjas och misshandlas för turism och "tiggeri". Vi samarbetar nära med skogsvårdsdepartementet och andra myndigheter för att bidra till att upprätthålla lagar för djurskydd, mot tjuvjakt och illegal handel med vilda djur.

Wildlife SOS tar hand om 30 elefanter vid flera reservat, inklusive behandlingsenheten vid ECCC som är särskilt utrustad för att vårda elefanter som behöver hälsokontroller, särskild behandling för kroniska skador och akutvård. Vi har även en dedikerad elefantambulans, räddningsteam och ett nätverk av informatörer och undercover-personal. Om man vill vara volontär på elefanternas villkor då är det hit man ska åka!

Jag kommer att donera pengar till Wildlife SOS varje år. Om ni också vill lära er mer om Wildlife SOS och se om ni också vill hjälpa kan ni läsa mer om dem här: https://wildlifesos.org/

Visste ni att 90% av Indiens vilda elefanter tillfångatogs för att brutalt tränas innan de såldes och skickades jorden runt för att leva i sorg och misshandel på cirkusar. 😔

Vi lämnade Wildlife SOS med sorg i hjärtat över hur vi människor sätter oss över djuren och får dem att lida så mycket. Men också glada över människor som aldrig ger upp kampen för att få en ändring på djurens lidande.

Vi anlände till Delhi på eftermiddagen och spenderade resten av dagen med att bekanta oss med 11 B&B där vi nu kommer att bo under våra dagar i Delhi för att vara mer centralt i staden.

God natt och låt oss alla när möjligheten ges hjälpa djur som far illa 🙏❤️

https://wildlifesos.org/

In English

December 20 - The Guardians of Elephants - Wildlife SOS - we left with tears in our eyes.

Today, we had a stop we all had been looking forward to. We were going to visit Wildlife SOS, an organization working to help elephants and other animals in need in India. They also work extensively to educate and advocate to end the exploitation elephants face for people to make money. We were all tearful, and I felt a pain in my stomach and heart as I learned about the fate and lives of elephants, both those now safe here and the hundreds of elephants still suffering around India 😞 🇮🇳. Let the story of elephants spread so that there is NEVER riding, painting, or any other way of giving money to interact with an elephant!

ALL elephants in India that are not wild have been captured when young, broken down, and never allowed to socialize with other elephants. This is to break down these intelligent and social animals and make them feel inferior and dependent on their "Mahouts." They are brutally abused to learn tricks and comply with the people who ride and paint on them. Let me introduce one of the elephants who finally put an end to her slavery:

Emma, she is a lady of 40 years who has walked on asphalt roads filled with crushed glass and metal bits her entire life. She was forced to drink alcohol, and she was in such a bad condition that she was seized by the Indian Forest Department, and Wildlife SOS took over her care. Veterinarians removed glass and metal from her wounded feet. She still has so much pain in her feet that she stands on one leg at a time. Elephants' feet are not made for walking on roads, and their necks have problems when carrying people. She sways from one foot to another, and her previous owner told everyone that she was dancing. She came to Wildlife SOS in 2021, and they are working to regain her trust in humans and eventually release her with two other female elephants.

You can get to know more elephants in the video and pictures I will post later when I have a better network.

Here at Wildlife SOS, they consider themselves a luxury retirement home for elephants, a place where they should feel as much freedom as possible in their final years. Every day, they spend three hours in the open, they get to bathe, and they get to be with other elephants, and no human will ever treat them as slaves again. This is what they write on their website: Wildlife SOS leads efforts to protect endangered wild elephant populations in India as well as rescue, treat, and care for elephants exploited and abused for tourism and "begging." We work closely with the Forest Department and other agencies to help enforce wildlife protection, anti-poaching, and anti-trafficking laws.

Wildlife SOS takes care of 30 elephants at several reserves, including the treatment unit at ECCC specially equipped to care for elephants needing health checks, special treatment for chronic injuries, and emergency care. We also have a dedicated elephant ambulance, rescue teams, and a network of informants and undercover staff.

I will donate money to Wildlife SOS every year. If you also want to learn more about Wildlife SOS and see if you want to help, you can read more about them here: https://wildlifesos.org/

Did you know that 90% of India's wild elephants were captured to be brutally trained before being sold and sent around the world to live in sorrow and abuse in circuses? 😔

We left Wildlife SOS with sorrow in our hearts about how we humans put ourselves above animals and make them suffer so much. But also, we were happy about people who never give up the fight to bring about a change in animal suffering.

We arrived in Delhi in the afternoon and spent the rest of the day acquainting ourselves with 11 B&B, where we will stay during our days in Delhi to be more centrally located in the city.

Good night, and let us all, when the opportunity arises, help animals in need 🙏❤️

https://wildlifesos.org/