19 januari - hemma i Sverige 🏡

Flygresan kändes verkligen lång och trång. Phu, det är utmanande att sitta + 9 timmar på ett flyg ✈️ . Visst, det är kul att titta på filmer 🎥 ett tag, men efter ett tag får man ont i huvudet av TV-skärmen som sitter så nära, särskilt när personen framför lutar sin stol bakåt 😂 😾 .

Det var verkligen skönt när vi äntligen landade i Finland 🇫🇮, men mindre skönt när vi klev ur planet och fick gå till bussen – så kallt 🥶, vi hade bara fleecejackor och gympaskor. Vårt plan från Delhi hade landat en timme senare än beräknat, men vi hade tur för flyget som skulle ta oss till Landvetter var också försenat 🍀. Vi var hungriga och då väldigt glada över Saritas Parathas som hon hade packat till oss (indiskt bröd).

Framme på Landvetter väntade vår fina granne på oss och körde oss säkert hem 🧡 🚙. Väl hemma somnade vi efter någon timme. 😴

På lördagen, dagen efter, sprang barnen ut och lekte i snön ❄️ med sina vänner som de hade saknat. Jag ville göra en sista film med Milo där han kunde summera vår resa till Indien 🇮🇳, men det gick sådär 🤭. Barn är fantastiska på att leva i nuet. Han var så glad över snön och ivrig att springa iväg och leka med sina vänner, så han kom inte på så mycket att säga om Indien i det ögonblicket.

Men om jag själv ska summera våra 6 veckor i Indien säger jag att vår lilla familj har upplevt alla känslor en människa kan ha under denna tid. Glädje, gråt, ilska, skratt, förvåning, avsky - japp, allt! Det har också varit många svåra stunder då man som vuxen ska hitta kloka och lugnande ord om varför världen är så orättvis för både människor och djur. För hela familjen har det blivit en rejäl påminnelse om hur otroligt bra vi har det här i Sverige. Det ska vi påminna varandra om när vardagen känns sådär otroligt grå och trist ibland.

Att vår lilla familj har fått uppleva Indien och alla äventyr och känslor tillsammans har gjort oss ännu mer sammansvetsade. 🧡 Vi har fått frågan om vi nu är Indien Lovers 🇮🇳 eller om vi aldrig mer vill åka till Indien. Svaret är så klart att vi kommer att åka tillbaka till Indien i framtiden, vi har ju vår indiska familj där som vi älskar så mycket. Men nästa gång kommer vi inte att besöka de stora turistattraktionerna, för det har vi redan gjort och det var där vi upplevde de jobbigaste stunderna. Men så klart, Taj Mahal vill jag återvända till och se i soluppgången.

Barnen har efter resan också blivit tuffare och vågar ta plats och säga ifrån till främlingar när de känner sig obekväma. De har blivit mycket modigare på att prata engelska. De har verkligen vuxit under dessa sex veckor. På både gott och ont har de lärt sig att världen utanför Europa är väldigt annorlunda. Men de har också lärt sig att man kan känna sig hemma i vilket land som helst om man är runt nära och kära. Milo har också fått en ny indisk vän. Det är fantastiskt att ha vänner från andra länder.

Det jag kommer sakna mest från Indien är att man alltid var i nuet. Det fanns liksom ingen tid att sitta och fundera på något annat än just här och nu. En fantastisk känsla. Sen kommer jag sakna den underbara maten. Som vegetarian 🌱 är Indien fantastiskt. Jag kommer också att sakna alla leenden man får från alla kvinnor man möter. Att gå förbi en massa vackra kvinnor varje dag som ler ärligt mot en är en fantastisk känsla. Det kommer jag att sakna. Jo, jag kommer också att sakna alla färger i Indien. Alla dessa färgglada kläder, tyger och inredning. När man kommer hem till Sverige möts man av allt det gråa; vädret är grått, alla bär gråa eller svarta kläder, och då saknar man verkligen Indiens färgstarka kläder.

Hela familjen, och nu även dottern, är så tacksamma över vår tid i Indien. Att barnen fick ledigt från skolan, att vi vuxna kunde ta ledigt, och att vi hade pengarna för denna resa. Är ni nyfikna på vad den kostade? Vi hostade upp 150 000 kr för detta äventyr. En livsinvestering för familjen!

Nu blir familjens nästa äventyr förhoppningsvis att få hem en liten Howavart-tik i juli. Då kommer våra reseberättelser vara från Europa när vi packar hunden och barnen i husvagnen och ger oss ut på vägarna.

Nu säger vi hejdå tills nästa gång. Vår hälsning till alla är att vara tacksam för er vardag och när ni kan, bidra på något sätt till att andras vardag blir bättre. Det kan vara att donera pengar, men det kan också vara att bidra med ett leende till personen ni möter på gatan. 🌍 ♥️

In English:

January 17 - Back Home in Sweden 🏡

The flight truly felt long and cramped. Phew, sitting for +9 hours on a plane is challenging ✈️. Sure, watching movies 🎥 is fun for a while, but after some time, the TV screen being so close, especially when the person in front leans their seat back, gives you a headache 😂 😾.

It was indeed a relief when we finally landed in Finland 🇫🇮, but less pleasant when we stepped off the plane and had to go to the bus – so cold 🥶, we only had fleece jackets and sneakers. Our flight from Delhi had landed an hour later than scheduled, but we were lucky as the flight taking us to Landvetter was also delayed 🍀. We were hungry and very happy about Sarita's Parathas that she had packed for us (Indian bread).

At Landvetter, our lovely neighbor was waiting for us and safely drove us home 🧡 🚙. Once home, we fell asleep after some time. 😴

On Saturday, the day after, the kids ran out and played in the snow ❄️ with their friends whom they had missed. I wanted to make a final video with Milo summing up our trip to India 🇮🇳, but it didn't go so well 🤭. Kids are fantastic at living in the moment. He was so happy about the snow and eager to run off and play with his friends that he didn't think much about India at that moment.

But if I were to summarize our 6 weeks in India, I'd say that our little family has experienced all the emotions a person can have during this time. Joy, tears, anger, laughter, surprise, disgust - yes, everything! There were also many tough moments when, as an adult, you have to find wise and calming words about why the world is so unfair to both humans and animals. For the whole family, it has been a significant reminder of how incredibly fortunate we are here in Sweden. We should remind each other of this when everyday life feels incredibly gray and dull at times.

That our little family has had the chance to experience India and all the adventures and emotions together has made us even more bonded. 🧡 We've been asked if we are now India Lovers 🇮🇳 or if we never want to go to India again. The answer is, of course, that we will return to India in the future; we have our Indian family there whom we love so much. But next time, we won't visit the major tourist attractions because we've already done that, and that's where we experienced the most challenging moments. But, of course, I want to go back and see the Taj Mahal at sunrise.

After the trip, the children have also become tougher, daring to take up space and speak up to strangers when they feel uncomfortable. They have become much braver at speaking English. They have truly grown during these six weeks. For better or worse, they have learned that the world outside of Europe is very different. But they have also learned that you can feel at home in any country if you are with loved ones. Milo has also gained a new Indian friend. It's fantastic to have friends from other countries.

What I will miss most from India is that you were always in the present moment. There was simply no time to sit and think about anything other than right here and now. An incredible feeling. Then I will miss the wonderful food. As a vegetarian 🌱, India is fantastic. I will also miss all the smiles from all the women I meet. Walking past many beautiful women every day who genuinely smile at you is an amazing feeling. I will miss that. Oh, I will also miss all the colors in India. All those colorful clothes, fabrics, and decorations. When you come home to Sweden, you are met with all the grayness; the weather is gray, everyone wears gray or black clothes, and then you truly miss India's colorful attire.

The whole family, and now also our daughter, is so grateful for our time in India. That the kids got time off from school, that we adults could take time off, and that we had the money for this trip. Are you curious about what it cost? We coughed up 150,000 SEK for this adventure. A life investment for the family!

Now, the family's next adventure will hopefully be bringing home a little Howavart puppy in July. Then our travel stories will be from Europe as we pack the dog and the kids in the caravan and hit the roads.

Now we say goodbye until next time. Our greeting to everyone is to be grateful for your everyday life and, when you can, contribute in some way to make others' daily lives better. It can be donating money, but it can also be contributing a smile to the person you meet on the street. 🌍 ♥️