16 december, Jaipur - Dag 2

Vi vaknade relativt utvilade på morgonen, men tyvärr var stackars Milo inte lika lyckligt lottad med sin första dos av "Delhi belly" 😔. Trots det visade vår tuffa Milo envishet och ville ändå ge sig ut och utforska, särskilt när vi berättade att vi skulle trycka våra egna t-shirts. Så efter frukosten inledde vi dagen med en resa till Amber Fort. Naresh väntade som vanligt och körde oss genom den 30 minuter elånga bilfärden. Vi börjar nu vänja oss vid trafiken och är inte längre lika chockade av allt som utspelar sig på gatorna. Det märks även genom att våra kameror inte åker upp lika mycket längre 📷.

Efter några slingrande vägar uppåt möttes vi av en syn som jag inte hade förväntat mig - ett otroligt stort och vackert fort uppe på bergets sluttning.

Så fort Naresh parkerat bilen omringades vi av försäljare och guider till fortet. Alla guider är certifierade av regeringen, såklart 🙂. Barnen tycker att det är jobbigt och lite skrämmande med alla som rusar fram, men när vi väl kom innanför grindarna till fortet blev det mycket lugnare. Jag passade på att besöka en affär vid fortet. Jag har märkt att om man väljer en affär som ligger vid något museum, palats eller annan attraktion är den certifierad av den indiska regeringen, vilket garanterar att allt i affären är handgjort i Indien. Men för mig är den viktigaste garantin att det är lugnt 🙂. Priserna är fasta, men det går alltid att pruta lite. Även om det är dyrare än på gatan, uppskattar jag verkligen den högre kvaliteten och lugnet i sådana affärer. Jag köpte en duk och en vacker målning.

Sedan började vi klättra upp till fortet. Längs vägen upp fanns det fler säljare. Här försökte jag igen med "maybe later," men det fungerade inte lika bra, förmodligen för att det är samma väg ner. Så säljaren säger glatt, "Mitt namn är xxx, och jag väntar på dig när du kommer ner 🤣."

Inne på den stora gården där man köper biljetter inträffade en upplevelse vi aldrig haft förut. Vi satte oss på en bänk under ett träd 🌴för att läsa lite om fortet för barnen. Då kommer en grupp vackert klädda män och kvinnor. En kvinna sätter sig bredvid Milo och klappar på honom. Han blir livrädd och rusar upp. Kvinnan har då mig närmast och ler vackert, och jag förstår att hon vill ta ett kort med mig. Jag ler tillbaka och får en blomsterring runt halsen, en sjal över axlarna - allt med ett stort leende från hela gruppen. Det tas bilder, de vill ha med Kira, men hon säger blankt NEJ. Sedan tar de av mig alla dekorationer och går därifrån vinkandes och leende. Milo säger att indierna är galna, men innan han hinner avsluta sin mening kommer två killar med en selfiestick och undrar om de kan få ta en selfie med mig. Jag fattade ingenting, och Kira säger: "Mamma, säg nej, de vill säkert ha pengar." Barnen har nu lärt sig att inget är gratis i Indien - alla vill ha pengar från en. Men nu i eftertanke tror jag att dessa unga killar kanske trodde att vi var kända, eller så ville de posera med några européer, för det är verkligen inte många blekfisar vi ser. Idag kanske 10 stycken.

Några fantastiska djur som inte är bleka utan fulla av dekorationer var två elefanter som bar upp turister till fortet. Det är något man ALDRIG ska göra - rida på elefanter. Dessa magnifika djur utnyttjas och far oftast illa för att ägarna ska tjäna pengar på turister. Kira ville att jag skulle göra något åt saken, men det enda jag fick tillfälle att göra var när någon på restaurangen frågade om vi hade ridit på elefanterna, och jag sa att det är dålig karma och att elefanterna ska istället vara fria! Han tittade lite förvånat på mig och visste inte riktigt vad han skulle säga. Men jag kanske väckte några tankar hos honom om att det som görs med dessa fantastiska djur är fel och hemskt.

Åter om Amber Fort, som har en fin historia: För 500 år sedan byggde Raja Man Singh I ett magiskt slott högt uppe på en kulle nära staden Jaipur - Amber Fort. Raja ville skydda sitt folk och skapa en vacker plats att leva på. Slottet var som en saga med vackra torn, palats och hemliga rum. Inuti fanns ett speciellt palats som kallas Sheesh Mahal, där väggarna glittrade som stjärnor på himlen eftersom de var täckta av tusentals små speglar. Raja Man Singh I och hans efterföljare hjälpte till att göra Amber Fort ännu vackrare genom att lägga till stora portar, vackra trädgårdar och speciella platser för att träffa människor.

Efter vår tur på fortet hade vi lunch med en fantastisk utsikt. Med våra sista krafter tog vi oss till textilmuseet där barnen fick trycka vackra tröjor.

Nu var vi som vanligt väldigt trötta efter dagens upplevelser, men inte alls lika utmattade som efter gårdagens besök på marknaden. Vår granne Carin har dock sagt att om man klarar av Jaipur, klarar man det mesta i Indien :)

På kvällen hade vi en trevlig middag på en Roof Terrace restaurang, ackompanjerad av live musik. En trevlig överraskning var också att Hardys amazonpaket låg och väntade efter bara 12 timmar från beställningen, så nu kan vi äntligen få igång vår hemsida igen, som har legat nere. Indierna imponerar verkligen på många sätt. I våra europeiska ögon ser allt hopplöst oordnat ut, men de levererar ett paket på bara 12 timmar, snyggt. 🇮🇳👏

Imorgon lämnar vi Jaipur och beger oss mot Bharatpur.

God natt "शुभ रात्रि 😴


In english

December 16, Jaipur - Day 2 🌍

We woke up relatively rested in the morning, but unfortunately, poor Milo wasn't as fortunate with his first bout of "Delhi belly" 😔. Despite that, our tough Milo showed determination and still wanted to venture out, especially when we told him we would be printing our own t-shirts. So after breakfast, we began the day with a trip to Amber Fort. Naresh waited as usual and drove us through the 30-minute car ride. We are getting used to the traffic now and are no longer as shocked by everything happening on the streets. It's also evident by our cameras not coming out as frequently 📷.

After some winding roads upwards, we were met with a sight I hadn't expected - an incredibly large and beautiful fort atop the hillside.

As soon as Naresh parked the car, we were surrounded by vendors and guides to the fort. All guides are certified by the government, of course 🙂. The kids find it a bit stressful and somewhat frightening with everyone rushing towards us, but once we entered the fort gates, it became much calmer. I took the opportunity to visit a shop near the fort. I've noticed that if you choose a shop near a museum, palace, or other attraction, it's certified by the Indian government, guaranteeing that everything in the store is handmade in India. But for me, the most important guarantee is that it's peaceful 🙂. The prices are fixed, but there's always room for a little haggling. Even though it's more expensive than on the street, I genuinely appreciate the higher quality and serenity in such shops. I bought a cloth and a beautiful painting.

Then, we began the ascent to the fort. Along the way, there were more vendors. Here, I tried again with a "maybe later," but it didn't work as well, probably because it's the same way down. So the vendor cheerfully says, "My name is xxx, and I'll be waiting for you when you come down 🤣."

Inside the large courtyard where you buy tickets, we had an experience we'd never had before. We sat on a bench under a tree 🌴 to read a bit about the fort for the kids. Then, a group of beautifully dressed men and women approached. A woman sat beside Milo and patted him. He got scared and rushed up. The woman then turned to me, smiling beautifully, and I understood she wanted to take a picture with me. I smiled back and received a flower ring around my neck, a shawl over my shoulders - all with a big smile from the whole group. Pictures were taken, they wanted Kira in them, but she firmly said NO. Then, they took off all the decorations from me and left, waving and smiling. Milo said Indians are crazy, but before he could finish his sentence, two guys with a selfie stick approached, asking if they could take a selfie with me. I was clueless, and Kira said, "Mom, say no, they probably want money." The kids have learned that nothing is free in India - everyone wants money. But in retrospect, I think these young guys might have thought we were famous, or they just wanted to pose with some Europeans, as there really aren't many fair-skinned people we see. Maybe 10 today.

Some fantastic animals, not fair-skinned but adorned, were two elephants carrying tourists to the fort. It's something you should NEVER do - ride elephants. These magnificent animals are exploited and usually suffer so that owners can make money from tourists. Kira wanted me to do something about it, but all I got to do was when someone at the restaurant asked if we had ridden the elephants, I said it's bad karma, and elephants should be free! He looked a bit surprised and didn't really know what to say. But maybe I sparked some thoughts in him about what is done to these fantastic animals being wrong and terrible.

Back to talk about, Amber Fort, which has a beautiful history: 500 years ago, Raja Man Singh I built a magical castle high on a hill near the city of Jaipur - Amber Fort. Raja wanted to protect his people and create a beautiful place to live. The castle was like a fairy tale with beautiful towers, palaces, and secret rooms. Inside was a special palace called Sheesh Mahal, where the walls glittered like stars in the sky because they were covered in thousands of small mirrors. Raja Man Singh I and his successors helped make Amber Fort even more beautiful by adding large gates, beautiful gardens, and special places to meet people.

After our tour of the fort, we had lunch with a fantastic view. With our last bit of energy, we made our way to the textile museum, where the kids got to print beautiful shirts.

Now, as usual, we were very tired after today's experiences, but not as exhausted as after yesterday's visit to the market. Our neighbor Carin, however, has said that if you can handle Jaipur, you can handle most things in India :)

In the evening, we had a pleasant dinner at a Roof Terrace restaurant, accompanied by live music. Another pleasant surprise was that Hardy's Amazon package was waiting after only 12 hours from ordering, so now we can finally get our website back up, which has been down. The Indians truly impress in many ways. In our European eyes, everything looks hopelessly disorganized, but they deliver a package in just 12 hours, neatly. 🇮🇳👏

Tomorrow we leave Jaipur and head towards Bharatpur.

Good night "शुभ रात्रि 😴.