6-7 januari, husbåt i Kerala - Back Waters 🏞️

Vid niotiden tog vår taxi oss till Alappuzha, en resa som blev cirka 40 minuter längre eftersom chauffören inte lyssnade varken på oss eller Google. Lite frustrerande är det allt med chaufförer som inte lyssnar, men vi kom fram till slut ändå.

Oj oj, vilken båt det är, verkligen lyxigt. Vi visste att vi inte skulle få köra båten själva, men vi var inte förberedda på att det var tre stycken som skulle följa med båten och passa upp på oss, skratt 🤭 Det är lite konstigt i början, men sen vänjer man sig att hela tiden bli uppassad. Det blir kanske svårare att vänja sig tillbaka när vi väl är hemma i Sverige och måste göra allting själva igen 😂

Fantastisk fin husbåt

Det har varit underbara två dagar på båten 🚤. Vi har cruisat försiktigt fram och bara slappat. I början var vi i sällskap av många husbåtar och flera hade fest 🎶 då det var lördag vår första dag på husbåten. Det finns 2000 registrerade husbåtar här. Men de flesta gäster gör bara en övernattning, så när de vände åkte vi vidare och på andra dagen var det mycket lugnare. Husbåtarna kallas ”kettuvallams". Det är ombyggda rispråmar, väldigt vackra sådana.

Ett skyfall kom sista natten

Backwaters i Kerala har spelat en viktig roll som handelsvägar. Det var ett viktigt centrum för handel med kryddor, silke, trä och andra varor. Nu har det blivit centrum för husbåtsturismen, som sagt.

För varje lunch och för kvällen la vi ankare. Första kvällen låg vi själva och det var så lugnt fram till klockan 06 på morgonen då vi alla vaknade av en väldigt fin men hög musik från ett tempel i närheten. Nu, vår sista kväll, ligger vi klämda mellan flera husbåtar från samma firma. Kanske inte så man hade tänkt sig att ha sista kvällen att titta in i varandras sovrum. Inget som direkt visas i reklambilderna för husbåtsfirman. Men det var fortfarande mysigt och trevligt. Det blev ett störtregn på kvällen. Det ska inte regna denna tid på året. Det är ett oroande tecken på att klimatförändringarna redan är synliga här. Med regnet förstörs risfälten då plantorna dränks. Bönderna är väldigt oroliga för sina skördar.

Så avslappnat att se landskapet flyta förbi 

Det vi har sett dessa två dagar är väldigt många palmer, risfält, kungsörn, kungsfiskare och många vinkande indier. Vi stannade och tittade på en katolsk kyrka där det var söndagsskola för barnen. ⛪️ Undrar hur många västländer som har kvar söndagsskola?

Katolsk söndagsskola

Vid vårt besök vid kyrkan fanns det såklart affärer som alla ville att vi skulle handla i just deras affär. Men det fanns en Wood Craft shop som verkade seriös med vad de sålde. Annars har man väldigt svårt att veta om det de säger verkligen är sant. Tråkigt att man har börjat tro att alla talar osanning för att få sålt sina saker. Tråkigt är också all plast man ser guppande på vattnet. Men vid vår ankringsplats första natten var det ganska rent så barnen och jag hoppade i och badade. Här i södra Indien är det så varmt, +30C. Det är lyx att i vårt rum på husbåten ha AC.

Som kungar 

Dessa två dagar har varit så trevliga och avslappnade. Vi skulle kunna hänga här på båten och bli uppassade i två veckor till. Men nu gör vi sista natten och imorgon vid 09.30 checkar vi ut från båten och åker hem till Gopi igen.

Sov gott från en gungande husbåt 🛥️

In English:

6-7 January, Houseboat in Kerala - Back Waters 🏞️

At nine o'clock, our taxi took us to Alappuzha, a journey that became about 40 minutes longer because, once again, the driver didn't listen to either us or Google. It's a bit frustrating with drivers who don't listen, but we eventually arrived.

Oh, what a boat it is, truly luxurious. We knew we wouldn't get to drive the boat ourselves, but we weren't prepared for the three people who would accompany the boat and take care of us, laughter 🤭 It's a bit strange at first, but you get used to being waited on all the time. It might be harder to get used to doing everything ourselves again when we're back home in Sweden 😂

These two days on the boat have been wonderful 🚤. We cruised gently and just relaxed. In the beginning, we were in the company of many houseboats, and there was quite a party 🎶 on the first day, a Saturday on our houseboat adventure. There are 2000 registered houseboats here. But most guests only stay overnight, so when they turned, we continued, and on the second day, it was much quieter. The houseboats are called "kettuvallams." They are converted rice barges, very beautiful ones.

Backwaters in Kerala have played a significant role as trade routes. It was a crucial center for trade in spices, silk, wood, and other goods. Now, as mentioned, it has become the center for houseboat tourism.

For every lunch and evening, we dropped anchor. On the first evening, we were alone, and it was so calm until 6 in the morning when we all woke up to very nice but loud music from a nearby temple. Now, on our last evening, we are squeezed between several houseboats from the same company. Perhaps not the way one imagined spending the last evening, peeking into each other's bedrooms. Nothing that is shown in the promotional images for the houseboat company. But it was still cozy and nice. It rained heavily in the evening. It shouldn't rain this time of year. It's a worrying sign that climate change is already visible here. With the rain, the rice fields are destroyed as the plants drown. Farmers are very worried about their crops.

What we have seen these two days are many palm trees, rice fields, eagles, kingfishers, and many waving Indians. We stopped and looked at a Catholic church where there was Sunday school for the children. ⛪️ I wonder how many Western countries still have Sunday school?

At our visit to the church, there were, of course, shops that all wanted us to shop in their store. But there was a Wooden Craft shop that seemed serious about what they sold. Otherwise, it's very difficult to know if what they say is really true. It's unfortunate that one has started to believe that everyone is lying just to sell their things. It's also sad to see all the plastic floating on the water. But at our anchoring place the first night, it was quite clean, so the children and I jumped in and swam. Here in southern India, it's so hot, +30°C. It's a luxury that in our room on the houseboat, we have AC.

These two days have been so pleasant and relaxed. We could hang out on the boat and be waited on for two more weeks. But now, we spend our last night, and tomorrow at 9:30, we check out from the boat and go back to Gopi.

Good night from a rocking houseboat 🛥️"