31 december - Nyårsafton 🎉  🏔️

Dagen började väldigt sent eftersom vi alla sov som stockar. Det var så tyst och lugnt. Vi blev bjudna på en indisk frukost som vi faktiskt tyckte mycket om. Barnen fick mjölk och flingor, och blev mätta. Sen åt vi äpplen. Åh, vad vi har saknat äpplen. Vi har bara haft frukt som går att skala utan kniv som bananer och clementiner. Att ett äpple 🍎 kan vara så gott.

Sedan tog vi alla en två timmars promenad i bergen. Väldigt vackert, men det stör mig att även här ser man plast här och där. Jag har frågat varför man även slänger skräp i naturen. Svaret var att man ser inte skräp på samma sätt som vi gör hemma. Det stör inte. Jag försöker alltid lämna naturen jag besöker bättre än när jag kom. Det blir en hel del skräp att plocka här i bergen, och man kan inte få med sig allt. Här skulle man behöva en städdag eller ett städ år 😅

Full relax 

Promenaden visade igen att med pengar kan man köpa allt i Indien. Med pengar har man kunnat få tillstånd att hugga ner massor av träd för att bygga lyxvillor, dit man när allt är klart kan komma med helikopter 🚁. Alla grannar är väldigt arga och besvikna, men inget man kan stoppa.

Promenaden passerade några andra Home Stay där värdarna ville bjuda på te, men vi hade en lunch som väntade på oss. Alla är väldigt trevliga 🌷

Precis som på julafton 🤶 var nyårsfirandet inte något som vi gör hemma. Här verkar det inte vara någon stor händelse. Av våra vänner var det bara yngsta sonen som ville vara vaken och skåla in 2024. Milo, som hade spelat schack hela kvällen med sina nyfunna indiska vänner, gav upp 30 minuter innan tolv, sen deckade han. Men tillsammans med en annan super trevlig familj från Delhi och deras barn, lika gamla som våra, stannade uppe med oss och vi skålade under stjärnorna. Det var nog den tystaste nyårsafton vi någonsin har haft. Bara en smällare långt där borta, annars helt tyst. Måste säga att det var underbart med tystnaden.

Nyårsafton under stjärnorna i full tystnad 

Vi önskar er alla ett fantastiskt 2024. Njut av allt som finns i era liv. 🧡

God natt 😴

1 januari 2024 - Gott Nytt År

Gott nytt år! Vårt 2024 började med att se en fantastisk utsikt över Indiens näst högsta berg. Där borta ligger Himalaya, det är nog det närmsta vi kommer Himalaya detta liv. Men oj, vad vi är nöjda med det. 🏔️

Nanda Devil - Indiens näst högsta berg


Här i skogen finns jaguarer och det finns även en tigerstig. Varje år passerar en tigerhona här, och i år kom hon med tre ungar. Alla varnades på vårt Home Stay att inte gå ut på kvällen på grund av tigern. En väldigt konstig känsla att vara i en skog där det finns tigrar och jaguarer. Här finns också apor. På kvällen hade jag en National Geographic-upplevelse när jag såg en hel flock apor i trädet, hoppande från gren till gren.

Vårt Home Stay 

Dagen har har bara handlar om avslappning och det är så skönt efter tre veckor med så många intryck. Imorgon tar vi nattåget tillbaka till Delhi, och samma dag tar vi flyget ner till Kerala.

Sov gott 😴
In English:

31st December - New Year's Eve 🎉 with a view of the Himalayas 🏔️

The day started very late as we all slept like logs. It was so quiet and peaceful. We were served an Indian breakfast that we actually enjoyed a lot. The kids had milk and cereal, and they were satisfied. Then we had apples. Oh, how we've missed apples. We've only had fruits that can be peeled, like bananas and clementines. An apple 🍎 can be so delicious.

Afterward, we all took a two-hour walk in the mountains. Very beautiful, but it bothers me that even here, you see plastic here and there. I asked why people throw garbage even in nature. The answer was that they don't see garbage the way we do at home. It doesn't bother them. I always try to leave the nature I visit better than when I arrived. There's a lot of garbage to pick up in the mountains, and you can't take it all. They should have a clean-up day or a clean-up year here 😅

The walk once again showed that with money, you can buy anything in India. With money, they've been able to get permission to cut down a lot of trees to build luxury villas, where, when everything is ready, helicopters 🚁 can land. All the neighbors are very angry and disappointed, but there's nothing one can do to stop it.

The walk passed by some other homestays where the hosts wanted to offer tea, but we had lunch waiting for us. Everyone was very friendly 🌷

Just like on Christmas Eve 🤶, New Year's Eve wasn't something we do at home. Here, it doesn't seem to be a big event. Among our friends, only the youngest son wanted to stay awake and toast to 2024. Milo, who had been playing chess all evening with his newfound Indian friends, gave up 30 minutes before twelve, then he crashed. But together with another super nice family from Delhi and their children the same age as ours, we stayed up with them, toasting under the stars. It was probably the quietest New Year's Eve we've ever had. Just one firework far away, otherwise completely silent. I must say it was wonderful with the silence.

We wish everyone a fantastic 2024. Enjoy everything that is in your lives. 🧡

Good night

1st January 2024

Happy New Year! Our 2024 began by witnessing a fantastic view of India's second-highest mountain. Over there lies the Himalayas; it's probably the closest we'll come to the Himalayas in this lifetime. But oh, how satisfied we are with it. 🏔️

Here in the forest, there are jaguars, and there's also a tiger trail. Every year, a female tiger passes through here, and this year, she came with three cubs. Everyone at our homestay was warned not to go out in the evening because of the tiger. A very strange feeling to be in a forest where there are tigers and jaguars. There are also monkeys here. In the evening, I had a National Geographic experience when I saw a whole flock of monkeys in the tree, jumping from branch to branch.

The day has been full of relaxation, and it's so nice after three weeks with so many impressions. Tomorrow, we take the night train back to Delhi, and on the same day, we take the flight down to Kerala.

Sleep well 😴