2-3 januari: Delhi - Kerala

Vår sista dag i bergen var 100% avkoppling, och barnen lekte av sig med sina nya och gamla vänner. Det är fantastiskt att skaffa nya vänner i andra länder. Bilresan ner gick ännu fortare än upp 😂. Vi var alla glada över våra åksjuketabletter. Mindre glada var vi åt vår sovkupé, som även i första klass var mycket smutsig 🤢, men lakanen var rena även om de hade fläckar 🥴. Enligt Hardy var det också den hårdaste sängen 🛏️ han någonsin har sovit i. Jag var glad över min luftmadrass, som jag har med mig för min rygg om sängarna är för hårda.

Det blev inte mycket sömn 💤 under de 9 timmarna som tog oss 250 km 😂. När vi var framme klockan 05.00 i Delhi var vi glada att få komma hem till våra vänners fina hem 🏠. Vi var glada att få vila, äta god frukost, och efter 5 timmar var vi redo att åka till flygplatsen för att ta flyget ✈️ ner till Kochi, Kerala. Allt flöt på bra på flygplatsen, förutom när vi stod vid gaten och blev uppropade då vi tydligen hade något farligt i väskan. Det var vår power bank som man inte får checka in. Det var bara att slänga den. De har bra koll idag, eftersom vi har flugit flera gånger med den i checkat bagage 🧳 🤭.

Det tog tre timmar att komma ner till Kochi från Delhi. En taxi stod och väntade på oss vid flygplatsen. Vi blev glatt överraskade att bilen hade ett säkerhetsmeddelande upphängt om att alla skulle använda säkerhetsbälte. Det var vi inte vana vid från Delhi.

Det var väldigt trevligt att få se Gopi i sitt hemland. Vi har varit vänner i 17 år. Träffades i Oslo på en ekoturismkonferens och har sedan dess mötts flera gånger runt om i Europa och hemma hos oss, men aldrig i Indien. Han driver en fantastisk "community-based tourism" Blue Yonder http://theblueyonder.com/.

Efter att ha myst med hans fina 4 hundar fick vi en liten tur på floden - Periyar River.

Kvällstur på floden - Kerala 

Sedan blev det middag på en restaurang där vi drack fantastiskt god färsk ananasjuice. Första gången för barnen. Sen var vi alla väldigt trötta och sov gott även om det här är väldigt varmt och fuktigt. Att vi hade varit vakna sedan 05.00 hjälpte säkert.

God natt 😴

4 januari - Kerala - Fort Kochi - skattjakt

Vi vaknade utvilade och innan vi gjorde någonting annat myste vi med valparna, så söta. 🐶

Efter frukosten åkte vi till Fort Kochi där vi skulle få testa ett nytt koncept på en tur som Blue Yonder har ordnat - en skattjakt. Vi gick runt Fort Kochi och löste olika ledtrådar. Ett fint sätt att se ön på.

Lilla äventyret började med att ta färjan över till Fort Kochi som blev full fort. Det är en billig färja för typ 3 rupees. På andra sidan träffade fina Naomi oss som jobbar för Blue Yonder. Vi började med att ta några kokosnötter 🥥, drack deras juice och skopade upp köttet. Visste ni att färskt kokosnötkött är som en gelé? Gott tyckte barnen. Sen kom första ledtråden, och den ledde oss ut på ett kinesiskt fiskenät där vi fick träffa på en fiskare 🎣 som förklarade att det är ett hårt jobb, och det kände vi verkligen i hans händer när vi skakade hand. Oj, vilka stora torra ärr han hade från att för hand dra upp nätet. Vi fick alla pröva på att dra. Det var inte så svårt tyckte vi, men sen sa han att det är en helt annan sak med en massa fisk i. Men tyvärr kommer näten att bli lättare och lättare då fisken även här håller på att ta slut. 🐠 😞

Det är fem familjer som försörjer sig på detta nät med hjälp av Blue Yonder, och denna nya tur kan de få en liten peng från ett annat håll också. Det är riktigt "community-based tourism"!

Färjan till Fort Kochi 

Nästa ledtråd tog oss till Fortet som Portugiserna byggde för att skydda ön. Men för mig kändes den väldigt liten för att vara något skydd. Men de hade säkert en bra plan. 👍🏾

Vi hade en fantastisk lunch på ett väldigt mysigt ställe på Kulturhuset. Det är ett ställe som vi aldrig kommer att glömma, tror jag, och det är inte för maten 🥘 utan för alla tårar vi lämnade där. Men inte sorgetårar utan glädjetårar. Det var en fantastisk konstutställning gjord av tolv tjejer som går en konstskola. Jag fick presenterat olika tavlor av konstnärerna själva, och jag fattade tycke både för konstnären och hennes tavla. När jag sa att jag kommer att köpa denna tavla, oj vad emotionell hon blev, tårarna rann på henne, och då började mina tårar, sen började Hardy, barnen och alla 12 tjejer. Men som sagt det var glädjetårar, och nu ser vi alla fram att få hänga den vi vår lägenhet i Sverige, och jag vet precis vart den ska hänga 😀. Konstnären heter Siya else Benny och henne kommer jag att hålla kontakten med. 🧡

Den vackra tavlan 
Alla fantastiska blivande konstnärer 

Sen tog en ledtråd oss till "Jewtown" där vi gick på en väldigt mysig gata och såg en synagoga. Historien

om Fort Kochi är:

Under 1500-talet anlände portugiserna under Vasco da Gama och etablerade handelsavtal och befästningar, som Fort Manuel. Den portugisiska närvaron följdes av holländarna på 1600-talet, som erövrade staden och förändrade dess landskap med byggandet av Fort Kochi och renoveringen av Mattancherry Palace.

Under brittiskt styre på 1700-talet blev Kochi en viktig del av Brittiska Indien. Staden bär också på en betydelsefull judisk historia, som återspeglas i den gamla Paradesi Synagogue och det judiska kvarteret.

Efter Indiens självständighet 1947 blev Kochi en del av den indiska unionen.

Innan vi lämnade ön tog vi en välförtjänt kaffe ☕️.

På kvällen hade Gopi tillagat fisken som hans granne så vänligt hade lämnat till oss kvällen före. Det är väldigt praktiskt att bo precis vid vattnet och känna grannen som är fiskare. 😃

Färsk fisk till dörren
Bästa middagen hemma hos Gopi

Innan sängdags blev det såklart mycket valpmys igen. 🐶

God natt 😴

In English:

2-3 January: Delhi - Kerala

Our last day in the mountains was 100% relaxation, and the children played with their new and old friends. It's amazing to make new friends in other countries. The car ride down was even faster than going up 😂. We were all grateful for our motion sickness tablets. We were less thrilled about our sleeping compartment, which, even in first class, was very dirty 🤢, but the sheets were clean despite some stains 🥴. According to Hardy, it was also the hardest bed 🛏️ he has ever slept on. I was happy with my air mattress that I brought for my back in case the beds were too hard.

There wasn't much sleep 💤 during the 9 hours that took us 250 km 😂. When we arrived in Delhi at 05:00, we were happy to come home to our friends' lovely house 🏠. We were glad to rest, have a delicious breakfast, and after 5 hours, we were ready to go to the airport to catch the flight ✈️ down to Kochi, Kerala. Everything went smoothly at the airport, except when we stood at the gate and were called up because apparently, we had something dangerous in the bag. It was our power bank that you're not allowed to check in. We had to throw it away. They are vigilant today because we have flown several times with it in checked baggage 🧳 🤭.

It took three hours to get from Delhi to Kochi. A taxi was waiting for us at the airport. We were pleasantly surprised that the car had safety messages hanging, reminding everyone to use seat belts. We were not used to that from Delhi.

It was very nice to see Gopi in his homeland. We have been friends for 17 years. We met in Oslo at an ecotourism conference and have since met several times around Europe and at our homes, but never in India. He runs a fantastic "community-based tourism" agency, Blue Yonder http://theblueyonder.com/.

After cuddling with his lovely 4 dogs, we took a short trip on the river - Periyar River.

Then we had dinner at a restaurant where we drank amazingly delicious fresh pineapple juice. The first time for the children. Then we were all very tired and slept well even though it is very hot and humid here. Being awake since 05:00 surely helped.

Good night 😴

4 January - Kerala - Fort Kochi - Treasure Hunt

We woke up refreshed, and before doing anything else, we cuddled with the puppies, so cute. 🐶

After breakfast, we went to Fort Kochi, where we were going to try a new concept on a tour organized by Blue Yonder - a treasure hunt. We walked around Fort Kochi and solved various clues. A nice way to see the island.

The little adventure started by taking the ferry to Fort Kochi, which was full of forts. It's a cheap ferry, about 3 rupees. On the other side, lovely Naomi, who works for Blue Yonder, met us. We started by taking some coconuts 🥥, drank their juice, and scooped up the meat. Did you know that fresh coconut meat is like jelly? The children liked it. Then the first clue came, and it led us to a Chinese fishing net where we met a fisherman 🎣 who explained that it's hard work, and we really felt it in his hands when we shook hands. Oh, the big dry scars he had from manually pulling up the net. We all got to try pulling. It wasn't so hard, we thought, but then he said it's a whole different ball game with a lot of fish. Unfortunately, the nets are getting lighter and lighter as the fish are running out even here. 🐠 😞

Five families make a living from this net with the help of Blue Yonder, and with this new tour, they can get a little money from another source too. It's really "community-based tourism"!

The next clue took us to the fort that the Portuguese built to protect the island. But for me, it felt very small to be any protection. But they surely had a good plan. 👍🏾

We had a fantastic lunch at a very cozy place at the Cultural Center. It's a place we will never forget, I think, and it's not because of the food 🥘 but because of all the tears we left there. Not tears of sorrow but tears of joy. It was a fantastic art exhibition by twelve girls attending an art school. I got to have different paintings presented by the artists themselves, and I took a liking to both the artist and her painting. When I said that I will buy this painting, oh, how emotional she became, tears streamed down her face, and then my tears started, then Hardy's, the children's, and all twelve girls. But as I said, they were tears of joy, and now we all look forward to hanging it in our apartment in Sweden, and I know exactly where it should hang 😀. The artist's name is Siya else Benny, and I will stay in touch with her. 🧡

Then a clue took us to "Jewtown," where we walked on a very cozy street and saw a synagogue. The history of Fort Kochi is:

In the 16th century, the Portuguese under Vasco da Gama arrived and established trade agreements and fortifications, like Fort Manuel. The Portuguese presence was followed by the Dutch in the 17th century, who conquered the city and changed its landscape with the construction of Fort Kochi and the renovation of Mattancherry Palace.

Under British rule in the 18th century, Kochi became an important part of British India. The city also carries a significant Jewish history, reflected in the old Paradesi Synagogue and the Jewish quarter.

After India's independence in 1947, Kochi became part of the Indian Union.

Before leaving the island, we had a well-deserved coffee ☕️.

In the evening, Gopi cooked the fish that his neighbor kindly left for us the night before. It's very convenient to live right by the water and know the neighbor who is a fisherman. 😃

Before bedtime, there was, of course, a lot of puppy cuddling again. 🐶

Good night 😴