13 december - Mandawa

På själva Luciadagen börjar vi vår rundresa i norra Indien, Rajasthan. 🌍 I 8 dagar ska vi åka runt och upptäcka det man kallar The Golden Triangle. 🚗 Idag åkte vi till Mandawa 251 km från Delhi, och det tog oss 6 timmar. 😅 Jösses, det var också ett äventyr, men det verkar det alltid vara när man åker på indiens vägar. Det blandas med perfekta motorvägar till lervägar och det på typ en sekund man vet inte riktigt vad som händer. 🚙 Men vår chaufför Naresh är en väldigt duktig förare och kan också hantera tutan bra. 🎺 Igen satt vi där och tittade på ”filmen” som utspelades där utanför bilfönstret. Våra 6 timmar till Mandawa gick väldigt fort. 🕰️ Under resan var vi först lite oroliga om vi skulle behöva stanna och äta lunch vid vägarnas små street food vagnar tillsammans med korna, för vi såg inga restauranger. 🍲 Men helt plötsligt frågade Naresh om vi ville ha lunch och te, och vips körde han av till en helt otrolig rastplats som slår många vi sett i Europa. 🌳 Här fanns det fontäner och även ett ställe där man barnen kunde skjuta luftpistol, men det gjorde vi inte. 🎯 Men vi fick gott te och en god lunch. 🍽️ Sen upptäckte vi en roligt butik som var specialister i ”Mouth Freshener” – vi köpte med lite till oss. 😄

Sen fortsatte ”filmen” igen och tillslut var vi framme i Mandawa. Här bodde vi på en fantastisk Haveli och hittade en väldigt duktig guide som visade oss juvelerna av Mandawa. 💎 Det här fick vi med oss från turen:

Mandawa blev så rikt för att staden låg längst med silkesvägen och havelis skapades av rika affärsmän för att göra affärer. 💰 Inne i Havelin hade varje hörn av huset en viktig funktion. I ett skriver man avtalet, i det andra ber man, i ett annat matar man djuren som finns utanför, och den fjärde kommer vi inte ihåg :) Man kan säga att en Haveli är en traditionell herrgård eller stadsvilla, vanligtvis byggd under det medeltida och koloniala Indien. Fasader och inre väggar av havelis är utsmyckade med konstnärliga motiv med scener från vardagslivet, religiösa berättelser, mytologi och kulturella symboler. 🎨

Vi gick in sex fantastiska havelis – i en fick vi sätta oss i en stol och blev fläktade som i förr i tiden. För det kan bli 50 grader varmt i Mandawa. ☀️ Men de som fläktad fick jobba med ögon och öron bindel för de fick inte sprida affärsavtalet som gjordes i en haveli. 🙈

Vi såg många drakar som flög i luften och fick lära oss att varje år januari är det en stor drakfestival då man tävlar i att få ner varandras drakar. 🐉 Det är den enda festivalen där alla religioner och kulturer samlas och festar. 🎉 Vår muslimska guide är med varje år. Han berättade lite om sig själv och sa att han bor med alla generationer i sin familj – hela 27 stycken av dem. Det är morfadern som bestämmer att det är så han vill ha det. När han dör får de göra vad de vill. Gifta sig med den man vill får man inte göra – nästan alla giftemål är arrangerade giftemål. Han såg själv sin fru för första gången när de skulle gifta sig. Precis som det där TV-programmet i Sverige. 👰

Hit kommer också många indier på besök för att se gatorna där en känd Bollywood film har spelats in. Annars är den största nationaliteten av turister fransmän. Svenskar var det få av, och än mindre svenska barn. 🇸🇪

Vi lärde också att korna är heliga i Indien för att Shiva drack mjölken från korna – därav blev korna heliga. 🐄 Att prickarna på pannorna vi sett inte alls visar något kastsystem utan vilken gud man ber till. Har man en rödprick är det Apguden = styrka till exempel.

Alla dessa vackra målningar som finns i alla Havelis gjordes av målare som jobbade för mat – därför är de så otroligt detaljerade, man tog lång tid på sig för att få målningarna klara. 🎨

Det blev mörkt innan turen var klar, men att gå på kvällen bland gränderna var ett litet äventyr i sig. Man visste inte riktigt vad man kunde trampa i eller om det stod någon ko och tuggade på sopor. Väldigt konstigt och ledsamt att se kor äta plast och kartonger. Men de verkade ändå må ganska bra.

Hotellets restaurang bjöd på utmärkt vegetarisk mat och igen sov vi alla gott och bearbetade alla intryck av dagen med en massa prat i sömnen. 😴

Musik från Muhammad Usama, Pixabay

In English:

On December 13th, on Lucia Day itself, we begin our round trip in northern India, Rajasthan. 🌍 For 8 days, we'll be traveling around and exploring what is called The Golden Triangle. 🚗 Today, we went to Mandawa, 251 km from Delhi, and it took us 6 hours. 😅 Oh my, it was quite an adventure, but it always seems to be when you're on India's roads. It's a mix of perfect highways and dirt roads, and in a second, you don't really know what's happening. 🚙 But our driver Naresh is a very skilled driver and can handle the horn well. 🎺 Again, we sat there and watched the "movie" playing outside the car window. Our 6 hours to Mandawa went by very quickly. 🕰️ During the journey, we were initially a bit worried about having to stop and eat lunch at the small street food stalls along the roads with the cows, as we didn't see any restaurants. 🍲 But suddenly, Naresh asked if we wanted lunch and tea, and poof, he drove to an incredible rest area that surpasses many we've seen in Europe. 🌳 There were fountains and even a place where the kids could shoot air pistols, but we didn't. 🎯 But we got good tea and a tasty lunch. 🍽️ Then we discovered a fun store that specialized in "Mouth Freshener" – we bought some for ourselves. 😄

The "movie" continued, and eventually, we arrived in Mandawa. Here, we stayed in a fantastic Haveli and found a very skilled guide who showed us the jewels of Mandawa. 💎 This is what we took away from the tour:

Mandawa became so rich because the city was along the Silk Road, and havelis were created by wealthy businessmen for business purposes. 💰 Inside the Haveli, each corner of the house had an important function. In one, contracts were written, in another, one prayed, in another, animals outside were fed, and we can't remember the fourth one :) One can say that a Haveli is a traditional mansion or townhouse, usually built during medieval and colonial India. Facades and interior walls of havelis are decorated with artistic motifs depicting scenes from everyday life, religious stories, mythology, and cultural symbols. 🎨

We entered six fantastic havelis – in one, we sat in a chair and were fanned as in the old days, as it can be 50 degrees Celsius in Mandawa. ☀️ But those who were fanned had to work with eye and ear blindfolds because they were not allowed to spread the business agreement made in a haveli. 🙈

We saw many kites flying in the air and learned that every January, there is a big kite festival where people compete to bring down each other's kites. 🐉 It's the only festival where all religions and cultures come together and celebrate. 🎉 Our Muslim guide participates every year. He told us a bit about himself and said that he lives with all generations in his family – a total of 27 of them. It's the grandfather who decides that this is how he wants it. When he dies, they can do what they want. Marrying the person you want is not allowed – almost all marriages are arranged marriages. He saw his wife for the first time when they were getting married, just like that TV show in Sweden. 👰

Many Indians also come here to visit and see the streets where a famous Bollywood film was shot. Otherwise, the largest nationality of tourists is the French. There were few Swedes, and even fewer Swedish children. 🇸🇪

We also learned that cows are sacred in India because Shiva drank the milk from the cows – hence the cows became sacred. 🐄 The dots on the foreheads we've seen don't indicate a caste system at all but rather which god one worships. If you have a red dot, it's the Monkey God = strength, for example.

All these beautiful paintings in all Havelis were done by painters who worked for food – that's why they are so incredibly detailed; it took a long time to complete the paintings. 🎨

It got dark before the tour was finished, but walking in the evening among the alleys was a little adventure in itself. We didn't really know what we might step on or if there was a cow chewing on garbage. Very strange and sad to see cows eating plastic and cardboard. But they seemed to be doing well.

The hotel's restaurant offered excellent vegetarian food, and once again, we all slept well and processed all the impressions of the day with a lot of sleep-talking. 😴

Music by Muhammad Usama, Pixabay